Dokumenty

Protokół odbioru instalacji elektrycznej

Cała instalacja elektryczna musi być poddana szczegółowym próbom i pomiarom. Odbiór instalacji oparty jest na sprawdzeniu wszystkich przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji izolacji oraz wyłączników różnicowych.

Protokół odbioru przyłącza wod-kan

Odbiór końcowy instalacji wodno-kanalizacyjnej przeprowadzany jest po całkowitym zakończeniu prac instalacyjnych.

Umowa na roboty budowlane

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć swoje interesy na piśmie w formie umowy o roboty budowlane. Powinni o to zadbać zarówno Wykonawca, jak i Inwestor.

Zezwolenie na wejście w teren

Jeżeli trasa przyłącza gazu albo sieci wod-kan będzie przebiegała przez sąsiednie posesje, niezbędnym będzie uzyskanie zgody właściciela gruntu na wejście w jego teren.

Wniosek pozwolenia na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z pozostałymi dokumentami składa się w urzędzie obsługującym dany teren, na którym inwestor zamierza budować. W przypadku gmin będzie to Starostwo, a w przypadku terenów miejskich będzie to Urząd Miasta.

Umowa przedwstępna o roboty budowlane

Na poczet uzgodnionych prac budowlanych dobrze jest przypieczętować warunki przedwstępną umową. Na ich poczet zapłacimy zadatek, który będzie gwarantem naszych ustaleń.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna wiąże kupującego oraz sprzedającego do zawarcia przyszłej umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna powinna przede wszystkim gwarantować nam legalność transakcji, jak i wszelkie interesy stron.

Protokół odbioru instalacji gazowej

Odbiór instalacji gazowej jest możliwy dopiero po wykonaniu głównej próby szczelności. Po udanej próbie otrzymamy protokół odbioru instalacji gazowej.

Zgłoszenie wykonania rozbiórki

Rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

Oświadczenie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z wnioskiem pozwolenia na budowę składamy do Starostwa (tereny wiejskie) bądź Urzędu Miasta (tereny miejskie).

Zgłoszenie zmiany użytkowania obiektu

Należy pamiętać, że zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części powinno zostać dokonane przed przeprowadzeniem zmian w obiekcie.

Zgłoszenie o przystąpieniu do prac budowlanych

Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę.