Regulamin

Regulamin postanowienia ogólne i definicje serwisu twójmajster.pl

Terminy poniższe znajdujące się w regulaminie należy rozumieć następująco:

 • Administrator - osoba posiadająca prawo do wprowadzania zmian i administrowania usługami i danymi dostępnymi w Serwisie twojmajster.pl
 • Oferta – oświadczenie woli wykonania usługi bądź sprzedaży produktu przez Oferenta na łamach Serwisu. (W języku potocznym zwana Ogłoszeniem)
 • Oferent – Osoba fizyczna bądź prawna, zamieszczająca swoje usługi bądź promująca swoje produkty na łamach Serwisu.
 • Klient – Osoba fizyczna bądź prawna, kontaktująca się z Oferentem, akceptująca usługę bądź produkt.
 • Ocena - graficzna dokonana przez Użytkownika ocena realizacji zaakceptowanej oferty.
 • Wizytówka - indywidualny profil Oferenta.
 • Konto – indywidualne menu Użytkownika, umożliwiające komunikację między Użytkownikami, a także między Użytkownikami, a administratorem.
 • Login - indywidualna i unikalna nazwa bądź numer Użytkownika w Serwisie, która została przez niego podana na etapie tworzenia Wizytówki bądź Schowka.
 • Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące integralną jego cześć. A także jego późniejsze zmiany.
 • Strony - uczestnicy transakcji, którymi są Oferent i Klient.
 • Serwis – platforma internetowa, umożliwiająca zamieszczanie ofert budowlanych i remontowych, a także odpowiedź na te oferty, dostępna pod internetowym adresem www.twojmajster.pl prowadzona przez: TM Monika Sinica, ul. Anielska 26/5, 35-317 Rzeszów, NIP: 8133033764
 • Użytkownik – strona wymiany gospodarczej serwisu twojmjaster.pl , którymi są zarówno Oferent, jak i Klient.

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu 
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.

§ 2. Oferta

 1. Złożenie Oferty (w języku potocznym zwaną Ogłoszeniem) przez Użytkownika w Serwisie jest możliwe pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza ogłoszeniowego.
 2. Procedura podania ogłoszenia zostaje zakończona w momencie gdy Użytkownik otrzyma zwrotne potwierdzenie zamieszczenia Oferty na łamach Serwisu, wysłane drogą elektroniczną przez Administratora na adres e-mail podany w formularzu ogłoszeniowym.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas uzupełniania formularza ogłoszeniowego.
 4. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, a następnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , a także na wykorzystanie przez Administratora materiałów graficznych publikowanych na łamach Serwisu.
 5. Pełnoprawne użytkowanie serwisu przez Użytkowników następuje w momencie poprawnego uzupełnienia formularza ogłoszeniowego oraz zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu przez Oferenta, oraz podanie prawdziwych danych osobowych wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.

§ 3. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe oraz wszelkie informacje Użytkowników podane w Serwisie z chwilą akceptacji regulaminu stają się własnością Serwisu i mogą być wykorzystywane przez Administratora do własnych celów gospodarczych, marketingowych, w granicach prawa oraz przyjętych powszechnie norm działań handlowych.
 2. Na wniosek organów ścigania oraz UODO, Administrator jest zobligowany do udostępnienia Danych Osobowych Użytkownika.
 3. Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawo wglądu oraz aktualizacji podanych danych.
 4. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem Schowka, Ogłoszenia, Wizytówki.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika - do celów innych niż zawieranie i realizacji transakcji.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jego dane mogą być udostępniane na terenie Polski, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101, pozycja 926 ), zgodnie z procedura udostępniania zawartą w tej ustawie oraz w przypadkach dopuszczonych ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204) w następstwie zmian prawnych, za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 7. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami nie jest archiwizowana.

§ 4. Warunki podania i akceptacji ogłoszenia.

 1. Administrator Serwisu nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników.
 2. Serwis poprzez udostępnianie swych zasobów (serwery i oprogramowanie) umożliwia Użytkownikom wymianę gospodarczą w postaci oferowania i przyjmowania usług bądź produktów.
 3. Serwis jest ogólnodostępny co znaczy, że każdy może przeglądać pojawiające się w nim Oferty. Użytkownicy zarejestrowani są pełnoprawnymi uczestnikami wymiany gospodarczej, Działający zgodnie z Regulaminem Serwisu, a także w granicy prawa obowiązującego na terenie RP.
 4. Oferta może być składana zarówno przez Oferenta w formie Wizytówki, baneru, a także w formie Ogłoszenia złożonego na łamach Serwisu przez każdego zarejestrowanego Użytkownika.
 5. Oferta może być złożona bezpośrednio przez Użytkownika poprzez stronę www lub w jego imieniu, który pisemnie za pomocą pełnomocnika bądź słownie bezpośrednio Administratorowi wyraził wolę podania ogłoszenia na łamach Serwisu.
 6. Oferty mogą być składane tylko w imieniu własnym Użytkownika oraz na jego odpowiedzialność.
 7. Oferta może być przez Oferenta modyfikowana lub usunięta.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej Oferty, Materiałów Graficznych, Treści, które będą wpływać negatywnie na wizerunek Serwisu lub sprzeczne prawem obowiązującym na terenie RP.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach Serwisu z tytułu ich udziału w transakcjach
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści umów i ustaleń między Stronami.

§ 5. Transakcje i system ocen

 1. Strony nawiązują kontakt w dowolnym czasie i na własne ryzyko.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w Oceny Użytkowników, jeżeli okaże się, iż zostały one zawyżone bądź zaniżone w wyniku sztucznej ingerencji programów bądź poprzez inny atak na bazę danych Administratora.

§ 6. Opłaty

 1. Podanie ogłoszenia do Serwisu oraz jego użytkowanie jest bezpłatne
 2. Opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez Serwis są widoczne w Serwisie bądź ustalane indywidualnie z administratorem: kontakt@twojmajster.pl

§ 7. Prawa i odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu plików sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznego rozpowszechniania.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik może naruszać interesy Serwisu, dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania aplikacji Serwisu.
 3. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu.
 4. 1 Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
  • umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu treści sprzecznych z prawem jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety
  • umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
 5. 2 W przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w ppt. A) i B) Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania takich treści bez uprzedniego powiadamiania o tym Użytkowników.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na jakość pracy serwisu.
 7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek innej odpowiedzialności wobec Użytkowników za wyjątkiem tych jej form wyraźnie wymienionych w niniejszym regulaminie.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo zgłaszanych w Serwisie Ofert. Jakkolwiek Serwis podejmuje szereg działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania wszelkich zdarzeń mogących łamać postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość zgłaszanych w Serwisie Ofert oraz pozostałych treści zamieszczanych przez Użytkowników, w tym w szczególności nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność towarzyszących im opisów oraz za zdolność do realizacji podjętych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zobowiązań. Z tego powodu Użytkownik powinien zachować ostrożność podczas zawierania Transakcji za pośrednictwem Serwisu.
 10. Serwis i jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za którąkolwiek z zawartych za pośrednictwem Serwisu Transakcji.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własna odpowiedzialność.
 12. Wszelkie treści, pliki oraz dokumenty zamieszczane przez Administratora, takie jak: szablony umów, wnioski urzędowe, prognoza pogody, kalkulator budowlany, przepisy prawa budowlanego i tym podobne, mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Użytkownika, i wszelkie ich nieumyślne, i niezamierzone odstępstwa od stanu faktycznego nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Administratora.
 13. Administrator jest uprawniony do informowania Użytkowników drogą email, sms lub telefonicznie o zmianach w Serwisie lub Ofertach Użytkownika, a także Nowych lub istniejących produktach Serwisu.

§ 8. Legalność transakcji

 1. Serwis zawiadamia organy ścigania w przypadku podejrzenia, ze Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie - organom ścigania - w przypadku kiedy o takie informacje wystąpią, bez uprzedniego poinformowania Użytkownika.
 3. Serwis oferuje swoim Użytkownikom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń co do Ofert bądź innych treści noszących znamiona naruszania postanowień Regulaminu, naruszania obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszających dobre obyczaje na adres kontakt@twojmajster.pl

§ 9. Transakcje zakazane

 1. Przedmiotem Oferty mogą być jedynie towary i usługi, których obrót dopuszczają przepisy prawa RP oraz postanowienia Regulaminu.
 2. Serwis nie sprawdza wszystkich towarów, usług, praw, których dotyczą Oferty, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej takiej Oferty, która nosi znamiona łamania postanowień Regulaminu lub łamiącej obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204).
 4. Zabrania się zamieszczania ofert o charakterze towarzyskim lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów matrymonialnych.

§ 10. Własność intelektualna Serwisu

 1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu stanowią własność TM Monika Sinica, ul. Anielska 26/5, 35-317 Rzeszów, NIP: 8133033764 REGON: 691757699
 2. Serwis może zawierać w swej treści znaki towarowe i nazwy handlowe, które zostały zastrzeżone przez twojmajster.pl lub Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownicy oraz wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie powinni domniemywać, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.
 4. Serwis zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiałów graficznych, zamieszczonych przez Użytkowników na łamach Serwisu do własnych celów marketingowych.

§ 11. Działania zabronione

 1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik bądź osoba nie będąca Użytkownikiem dopuszcza się takich działań, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia schowka tego Użytkownika oraz niezwłocznego powiadomienia organów ścigania. Będzie to również podstawą do wystąpienia do właściwego miejscowo Serwisowi Sądu o naprawienie powstałej w wyniku takich działań szkody.
 2. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji dotyczących Ofert oraz pozostałych informacji o Użytkownikach bądź Ofertach.
 3. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika Serwisu.
 4. Zabrania się korzystania z informacji umieszczonych w Serwisie w celach reklamowych i rozsyłania wiadomości przez osoby nie będące pracownikami ani Administratorami Serwisu.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub opisie oferty jakichkolwiek propozycji wykonania usługi poza Serwisem.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników HTML/JS lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z serwisu, w szczególności zabronione jest:
  • wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych ofert, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą,
  • automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z opisem usługi,
  • odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu "cookie",
  • automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną oferta
  • wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu, - zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert,
  • "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

§ 12. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy winni zgłaszać na piśmie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, na adres: kontakt@twojmajster.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.
 4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje Użytkowników na podstawie Regulaminu oraz wszelkich zmian regulaminu, które są nieodłącznym jego elementem.
 5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji Użytkowników podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.
 6. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.
 7. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 3 nie będą rozpatrywane.

§ 13. Usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego Konta oraz z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie. W tym celu należy powiadomić o tym Administratora wysyłając odpowiedniej treści wiadomość na adres: kontakt@twojmajster.pl
 2. Użytkownik wnoszący o usunięcie Konta, który posiada aktywne Oferty przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie jego Schowka skutkuje usunięciem wszelkich treści z nim związanych z Serwisu.
 3. Użytkownik może zostać pozbawiony Konta a jego ogłoszenia usunięte przez Administratora Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu.
 4. Użytkownik, który zostaje usunięty z Serwisu przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie.

§ 14. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin ten może podlegać zmianom.

§ 15. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu, z udziałem Serwisu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Serwisu, co nie dotyczy sporów pomiędzy Użytkownikami.