Budowa domu rozpoczyna się od formalności.

Budowa domu rozpoczyna się od formalności.

blog

1. Plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku planu. Wniosek o plan zagospodarowania przestrzennego składamy w Wydziale Architektury Urzędu Gminy. Tam też uzyskamy decyzję o warunkach zabudowy. Do planu zagospodarowania musimy dołączyć niezbędne załączniki tj. mapę geodezyjną z oznaczeniem działki, wyrys i wypis z ewidencji gruntów. We wniosku wyszczególniamy opis obiektu, opis instalacji, sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy. Wpis otrzymamy od zaraz lub w ciągu najbliższych dni. 2. Warunki techniczne dostawy mediów. Aby otrzymać niniejszą dokumentację, musimy udać się do zakładu energetycznego, wodnokanalizacyjnego i gazowego. W każdym z nich składamy stosowny wniosek. Na wszelki wypadek można też zgłosić się do zarządcy drogi o wydanie oświadczenia, iż działka została podłączona do drogi publicznej. 3. Projekt domu. To zdecydowanie najprzyjemniejsza część formalności. Możemy zakupić gotowy projekt lub jego indywidualny odpowiednik. W tym celu zgłaszamy się do biura architektonicznego. Pamiętajmy, iż zatwierdzenie gotowego projektu trwa krócej niż jego zindywidualizowanej wersji. Kompletny projekt musi posiadać mapę z oznaczeniami działki, sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków, projekt uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny i zagospodarowanie zieleni, usytuowanie i obrys planowanych oraz już istniejących obiektów budowlany. 4. Wniosek o pozwolenie na budowę Wniosek o pozwolenie na budowę sporządzamy już po skompletowaniu całej powyższej dokumentacji. Pomocna będzie znajomość prawa miejscowego ze względu na wymogi dotyczące załączania dodatkowej dokumentacji. Do wniosku dołącza się trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z wszelkimi pozwoleniami wynikającymi z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych. Zazwyczaj musimy dołączyć jeszcze kopię uprawnień projektanta nieruchomości, warunki technicznej dostawy mediów i dróg dojazdowych oraz oświadczenie zakładów dostarczających media do posesji. Wniosek składamy w Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury. Starostwo ma 65 dni na odpowiedź. Dopilnujmy, by dokumentacji została od ręki wstępnie sprawdzona pod kątem kompletności załączników. Pozwolenia na budowę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w ciągu jednego miesiąca. Pozwolenie uprawomocnia się w ciągu 14 dni, a ważne jest przez 3 lata. 5. Rozpoczęcie budowy. Gdy uzyskamy pozwolenie na budowę, musimy jeszcze na 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych zgłosić się do Starostwa Powiatowego. Składamy tam oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i rozpoczęciu prac, dołączamy opis prac oraz informujemy o terminie zakończenia prac budowlanych. Po żmudnej wędrówce od urzędu do urzędu, nareszcie możemy przystąpić do planowanej od miesięcy budowy. Pamiętajmy o założeniu dziennika budowy, jest to urzędowy dokument przebiegu robót. Pamiętaj, że brak któregoś z nich, może przedłużyć całą procedurę.

Blog

Udostępnij :