Kierownik budowy - od kiedy, za co jest odpowiedzialny?

Kierownik budowy - od kiedy, za co jest odpowiedzialny?

blog

Oczywiście poza odpowiednim wykształceniem musi on posiadać odpowiednie uprawnienia. Przyjrzyjmy się więc jakie są jego obowiązki oraz od kiedy musi być obecny na budowie. Zatrudnienie kierownika budowy musi się odbyć jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest bowiem zgłoszenie zamiaru ich rozpoczęcia z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, a do zgłoszenia tego konieczne jest dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu na siebie obowiązków. Obowiązki, które przyjmuje na siebie kierownik są wymienione w Prawie budowlanym, ale warto wspomnieć przynajmniej o kilku. Na początek musi zorganizować geodezyjne wytyczenie obiektu. Następnie musi zabezpieczyć plac budowy, zapewnić odpowiednią organizację robót oraz dbać o poprawność techniczną wykonywanych prac. Może także zgłaszać inwestorowi konieczność dokonania zmian w projekcie, jeśli uzna, że dzięki nim poprawi się bezpieczeństwo lub usprawnienia budowy domu. W trakcie kierownik budowy powinien prowadzić jej dokumentację, a więc dokonywać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Musi również stosować się do zaleceń inwestora czy projektanta wpisywanych do dziennika budowy. Jednym z ważniejszych obowiązków kierownika jest zapewnienie inwestorowi lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego możliwości sprawdzenia lub odbioru robót ulegających zakryciu, Chodzi tu np. odbiór i sprawdzenie poprawności zbrojenia czy wykonania instalacji, których kontrola będzie później niemożliwa. Po zakończeniu prac budowlanych kierownik budowy powinien poinformować inwestora o możliwości odbioru budynku i potwierdzić to odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Powinien również uczestniczyć w czynnościach odbiorowych oraz zapewnić możliwość usunięcia stwierdzonych wad. Na koniec zaś, powinien dostarczyć inwestorowi oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem oraz doprowadzeniu do porządku placu budowy.

Blog

Udostępnij :